Syftet med detta spel är att spelaren i självinlärande form ska kunna inhämta grunderna inom processrätten genom att som aktör följa ett ärende genom brottmålsprocessen, från början till slut.
Spelets struktur bygger på att denna process indelas i olika skeden – brottet, polisutredning, användning av tvångsmedel, åtalsprövning, huvudförhandling och dom. För varje skede presenteras de grundläggande principerna och lagreglerna, men också hänvisningar till praxis och doktrin på området. Till spelet hör därmed inte bara den kunskap, som behövs för att lösa uppgifterna i detta fiktiva fall utan även tillgång till all relevant kunskap om brottmålsprocess och bevisteori. Detta betyder att att materialet också fungerar och är ämnat att tjäna som en allmän kunskapsbank.

Spelet är utvecklat av Christian Diesen och Peter Wahlgren vid Juridiska Institutionen på Stockholms Universitet samt Cenneth Andersson, HYMN Interactive.
Delar av fotograferingen och digital bildbehandling för Case Karlsson utfördes av Ulf Färjare, Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet. Särskilt tack till Rådet för högskoleservice för stöd till projektet.